Apie kompetencijų vertinimą

2016 m. gruodžio 15 d. LR Švietimo ir mokslo ministerija Lietuvos statybininkų asociacijai  suteikė teisę vykdyti nešališką asmens įgytų profesinių kompetencijų vertinimą, įgytą mokantis pagal formaliojo, neformaliojo profesinio mokymo programas, darbo veiklos ar savišvietos būdu, pagal 57 statybos srities mokymo programas.

 

Kompetencijų vertinimas gali vykti:

PRIVALOMAI nustatyta tvarka vykdomas profesinio mokymo programas baigusių asmenų kompetencijų vertinimas pagal patvirtintas mokymo programas. Gali būti pirminis (jaunimo profesinis mokymas) ir darbo biržos (bedarbių) asmenų mokymas ir vertinimas.

LAISVANORIŠKAI kompetencija vertinama atsižvelgiant į turimas žinias, įgytas darbo vietoje, arba išklausius atitinkamus mokymus. Tai nedidelės imties, dažniausiai per profesinio mokymo organizacijas vykdomas vertinimas.

TIKSLAS

  • Objektyviai įvertinti statybos sektoriaus darbuotojų esamas ir/arba įgytas kompetencijas, reikalingas tinkamai atlikti darbą.
  • Įvertinti įmonės darbuotojų kompetencijas oficialia šalies mastu pripažįstama vertinimo sistema.
  • Kaupti informaciją apie savo darbuotojus/save bei numatyti kvalifikacijos tobulinimo planus ir priemones.

KOKYBĖ

Ypatingas dėmesys skiriamas vertinimo kokybei, todėl kompetencija  vertinama teorinių žinių patikrinimo testais bei praktinių užduočių atlikimu, nustatant vertinamų kompetencijų lygį.

{{msg}}